בקשה להיתר בניה

על פי חוק בקשה להיתר בניה חייבת להיות מוגשת וערוכה על ידי הנדסאי, מהנדס או אדריכל שרשום בפנקס המורשים. בכדי להגיש בקשה להיתר שיטופל במהירות וללא עיכובים, יש צורך לעיין במדריך מיוחד שמבהיר ומרכז את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק בקשה להיתר בניה.

 

הגשת בקשה להיתר בניה כוללת מספר פרטים חשובים ועל מנת שהבקשה תהיה מלאה והטיפול בה יהיה מהיר יש למלא אחר כל הדרישות. ההגשה חייבת לכלול בתוכה מספר דברים חשובים כגון: מפרט, תרשים המגרש, העמדת הבניין, חתכים, פיתוח השטח, גג שטוח, גג רעפים, שטחי שרות ומבני עזר ומידות הבניין, במידה וישנה בקשה לשימוש חורג או הקלה יש לציין זאת בבקשה.

 

עבור היתר לבניין חדש ישנם מספר אישורים נדרשים נוספים כגון: טופס בקשה להיתר, מפת מדידה, מפת פיתוח/בינוי לביצוע, הוכחת בעלות, דו"ח קרקע, נספח סניטרי, חישובים סטטיים, חתימת ועד הישוב, חתימת שכנים, הסכם בטון ואינסטלציה, אישור הסדרת חנייה ותנועה מהגורמים המוסמכים.

 

עבור תוספת בנייה נדרש: צילומי הבניין הקיים מארבעת החזיתות, הצהרת מהנדס על יציבות הבניין, היתר מאושר לבנין שכבר קיים.

 

לאחר שהבקשה להיתר בניית בית נפתחה ויש בה את כל המסמכים הנדרשים התיק ייבדק על ידי הועדה המקומית לאחר מכן התיק יובא לדיון ברשות הרישוי המקומית או בועדת המשנה לתכנון ובניה.

 

כשמדובר בבקשה להיתר בניה עבור גדר או פרגולה ישנה בקשה מיוחדת הנקראת בקשה להיתר עבודה מצומצמת ובה נדרש: מפת מודד, טופס בקשה, חישובים סטטיים במידת הצורך, חתך הפרט המבוקש לבניה בנפרד מהבית.

אחרי שישיבת ועדת משנה מקומית לתכנון ובניה או רשות הרישוי מאשרים את הבקשה תשלח הודעה וימסרו הפרטים שיש להשלים במידה ומשהו חסר. בכדי לקבל את ההיתר צריך 2 עותקים בתיאום מהנדס הועדה ולשם אגרת בניה והיטל השבחה.

במסגרת היתר הבניה ישנם מספר טפסים שחובה למלא אותם כגון: הצהרת נכונות פרטים, טופס להגשת חישובים סטטיים, הודעה על מינוי אחראי לביקורת, בקשה לאישור להספקת טלפון/מים/חשמל, תצהיר האחראי לביצוע שלד, דיווח על עריכת ביקורת על הבנייה ועוד.

לא לשכוח שלאחר קבלת היתר ומתחילת העבודה ועד סופה יש צורך בדיווח וביקורת על שלבי הבנייה ממבצע הפיקוח העליון שידווח ויודיע לוועדה המקומית.

 

 קישורים: קבוצות רכישה, בדק בית